^Back To Top

Formularz PCC-3 i PCC-3/A

Kupując samochód należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych, czyli formularzu PCC-3. Od dnia 01.01.2007 obowiązek składania deklaracji PCC, a także obliczenia i wpłacenia podatku będzie ciążył wyłącznie na kupującym.
Nie ulegnie zmianie sytuacja osób, które zdecydują się na zamianę pojazdów. Nadal obowiązek podatkowy będzie ciążył na obu stronach transakcji, przy czym - jak dotychczas - mogą się one umówić, która złoży podpisaną wspólnie deklarację i zapłaci podatek.

formularz PCC-3.

Numery to pola formularza PCC-3.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B. Tutaj wpisać należy NIP kupującego czyli swój.
4. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok). Data zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Część A

5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego - nazwę urzędu skarbowego do którego należymy i w którym złożymy deklaracje.
6. Cel złożenia deklaracji. Krzyzyk 1 zaznaczamy gdy deklaracje składamy poraz pierwszy. Jeśli mamy zamiar złożyć korekte ( np. gdy pojazd zmienil wartość ) zaznaczamy kwadracik numer 2. W większości przypadków potrzebne będzie także pisemne uzasadnienie korekty.


Część B

7. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć należy właściwy kwadrat). Tutaj warto skonsultowac sie z pracownikiem urzedu skarbowego, gdyż podpunk ten różnie interpretowany jest w niektórych urzędach skarbowych.
8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć należy właściwy kwadrat). 1 zaznaczamy w przypadku gdy nie jesteśmy osobą fizyczną, 2 zaznaczamy gdy jesteśmy osobą fizyczną - zwykłym podatnikiem I tak jeśli jesteśmy osobą fizyczną.
9. Nazwa pełna, REGON / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL. Tutaj wpisujemy nazwisko, imie, date urodzenie, PESEL
10. Nazwa skrócona/ Imię ojca, imię matki. Tutaj wpisujemy imiona rodziców.

W przypadku, gdy kupującym jest firma, podajemy jej pełną i skróconą nazwę, oraz numer REGON
11-20. W tych polach wpisujemy swój adres zamieszkania ( dla firm - adres siedziby ).


Część C

Określamy tu przedmiot opodatkowania.
21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zaznaczamy kwadrat 1
22. Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zaznaczyć krzyżykiem kwadracik 1 lub 2
23. Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zaznaczyć krzyżykiem miejsce podpisania umowy kupna-sprzedaży
24. Szczegółowe określenie przedmiotu czynności cywilnoprawnej.
Z dowodu rejestracyjnego szczegółowo opisujemy pojazd - markę, typ, model, rodzaj nadwozia, numer nadwozia, numer rejestracyjny, pojemność silnika i rok produkcji.

 


Część D

Tutaj obliczamy podatek należny Urzędowi Skarbowemu. Wypełnić należy pierwszy wiersz w tabeli czyli umowa sprzedaży.
25. Podstawa opodatkowania. Wpisać tutaj należy kwotę, za jaką kupiony został samochód ( kwota z umowy kupna sprzedaży).
26. Stawka podatku. Stawka wynosi 2%.
27. Obliczony należny podatek od czynności cywilnoprawnej. Tutaj obliczyc należy podatek. Obliczamy 2% z kwoty jaka widniej w polu numer 25. Najprościej jest pomnożyc kwote z pola 25 przez 0.02 . Kwote należnego podatku należy należy zapłacić w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty kupna pojazdu. W polu 43 wpisujemy Kwote należnego podatku , czyli wartość z pola 27.


Część E

Wypełnic należy tylko w przypadku gdy żadna ze stron w umowie kupna-sprzedaży nie mieszka na terenie Polski.

Część F

W przypadku umowy spółki, należy podać adres siedziby spółki (rzeczywistego ośrodka zarządzania), - umowy sprzedaży, gdy kupujacy nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należy podać miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy, a jeżeli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należy podać miejsce dokonania czynności, - umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, należy podać siedzibę przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

Część G

Tutaj informujemy czy razem z formularzem PCC-3 składamy załącznik PCC-3/A. Np. gdy samochód bedzie posiadal współwlaściciela.

Część H

Tutaj wpisujemy imię, nazwisko, datę wypełnienia formularza oraz (bardzo ważne) w polu 68 składamy własnoręczny podpis. Formularz gotowy jest do złożenia w Urzędzie Skarbowym

 

Formularz PCC-3A


Bardzo często zdarza się że nabywcą są dwie lub więcej osób. Wtedy konieczne jest wypełnienie formularza PCC-3A. Formularz ten zawiera informację o pozostałych osobach wymienionych w umowie kupna-sprzedaży.
Numery oznaczają numery pól w formularzu PCC-3A.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B deklaracji PCC-3. Tutaj wpisujemy swój NIP - pole 1 z formularza PCC-3.
2. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok) wpisać należy datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3. Zał. nr - numer załącznika 01, 02, 03, ....

Część A

W tej części wpisać należy dane kupującego takie same jak w części B formularza PCC-3.
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat). Tutaj zaznaczyc trzeba kwadracik nr 1 jeśli nie jesteś osobą fizyczną (np. spółka), kwadracik nr 2 zaznaczamy gdy jesteśmy osobą fizyczną - "zwykłym podatnikiem"
5. Nazwa pełna,REGON / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL. Tutaj wpisać należy nazwisko, imię, datę urodzenia.
6. Nazwa skrócona/ Imię ojca, imię matki. Wpisać trzeba imiona rodziców.


Część B

Część B formulrza zawierają dane identyfikacyjne drugiego nabywcy pojazdu. Wypełnic należy zgodnie z opisem przy każdym polu.
21. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat).

Copyright © 2013. AutoGiełda Rzeszów  Rights Reserved.